آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صابون تعبیر

صابون

صابون (تعبیرهایی که در اینجا خواهیم گفت بدون استفاده از روش تعبیر کامل نخواهد بود و شاید خواندن آنها دردسرساز شود!).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس خودت را با صابون شسته‌ای، تعبیرش این است که از انجام کار بد و ناشایست توبه…
متن دوم