آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شیر انسان

شیر انسان

شیر انسان تعبیرگری می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که شیر در پستان او جمع شده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی می‌شود، اگر زن جوانی این خواب را ببیند، یـعـنـی عمرش طولانی خواهد شد، و یا اگر مردی که زن ندارد، در خواب ببیند در پستانش شیر…
متن دوم