آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شیرخشت تعبیر

شیرخشت

شیرخشت تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شیرخشت، رزق و روزی حلال می‌باشد.اگر در خواب ببینی شیرخشت فراوانی در خانه داری، تعبیرش این است که از مال و اموال، سود و منفعت کاملی به دست می‌آوری . اگر ببینی از صحرا شیرخشت جمع می‌کنی، یـعـنـی از مسافرت…
متن دوم