آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شکم

شکم

تعبیر کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر ظاهر یا باطن و داخل شکم، مال و اموال می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شکم، مربوط به فرزندان می‌شود،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش بستگان و فامیل می‌باشد. تعبیر کلی
متن دوم