آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شکم تعبیر

شکم – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی هر چه در شکم داشتی بیرون آوردی و شستی و دوباره وارد شکم کردی، تعبیرش این است که به خواسته خودت می‌رسی.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی شیطان را گرفته‌ای یا شیطان وارد شکم تو شده است،…

شکم

تعبیر کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر ظاهر یا باطن و داخل شکم، مال و اموال می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شکم، مربوط به فرزندان می‌شود،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش بستگان و فامیل می‌باشد. تعبیر کلی
متن دوم