آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شکستن یا گرفتاری کشتی

کشتی – شکستن یا گرفتاری کشتی

شکستن یا گرفتاری کشتی و... ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کشتی متوقف شده و امواج از همه طرف به کشتی برخورد می‌کند، تعبیرش این است که گرفتار غم و ناراحتی می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ…
متن دوم