آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شُش تعبیر

شُش

شُش تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شش، شادی و خوشحالی می‌باشد.اگر در خواب ببینی شش‌های فراوانی در اختیار داری، تعبیرش این است که با نشاط می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شش خام یا پختۀ حیوانِ حلال گوشتی را می‌خوری، تعبیرش مال حلال…
متن دوم