آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شهرهای دیگر تعبیر

شهرهای دیگر

شهرهای دیگر ● شهرهای فرنگی: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در یکی از شهرهای فرنگی هستی، تعبیرش این است که کار دنیوی تو خوب و نیک می‌شود ولی دین و ایمان تو ضعیف خواهد بود . ● شهرهای هندوستان: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در…
متن دوم