آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شنگرف تعبیر

شنگرف

شنگرف (مطالبی که در ادامه گفته خواهد شد بی فایده یا مضر است!... البته اگر روش تعبیر را ندانی).تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شنگرف، غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).اگر در خواب ببینی شنگرف را فروخته یا از خودت دور کرده‌ای، تعبیرش این است…
متن دوم