آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شنا کردن تعبیر

شنا کردن

شنا کردن تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شنا کردن، معاش و معیشت و تامین مایحتاج زندگانی با حیله و فریب می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در دریا شنا می‌کنی و نمی‌توانی خود را به ساحل یا کناری برسانی، تعبیرش این است که از بند و…
متن دوم