آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شمع تعبیر

شمع

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شمع، عزت و نعمت می‌باشد، حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: تعبیرش این است که اگر زن داری صاحب فرزند پسر می‌شوی یا اگرغریب هستی، ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری، یا چنانچه در مسافرت هستی بازمی‌گردی.…
متن دوم