آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شمشیر

شمشیر

تعبیر کلی امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب شمشیر، مردی قوی و خوش‌کلام و سخنور می‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شمشیر در غلاف، زن می‌باشد، ولی اگر بدون غلاف باشد تعبیرش مال و اموال و حکومت و فرمانروائی است. تعبیر کلی
متن دوم