آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شمشیر کشیدن یا شمشیرزدن تعبیر

شمشیر کشیدن یا شمشیرزدن

شمشیر کشیدن یا شمشیرزدن تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شمشیر یا کارد را از غلاف بیرون کشیده‌ای، تعبیرش این است که زن تو فرزندی پسر به دنیا می‌آورد. اگر مردی در خواب ببیند که شمشیر کشیده است و قصد دارد کسی را بزند، یـعـنـی حرفی که…
متن دوم