آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شغال تعبیر

شغال

شغال ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با شغال جنگ می‌کنی، تعبیرش این است که با بستگانت خصومت و دشمنی می‌کنی.تعبیر خواب گوشت و مو و استخوان شغال، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی گوشت شغال می‌خوری، یـعـنـی بیماری تو بهبود پیدا می‌کند یا…
متن دوم