آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شطرنج تعبیر

شطرنج

شطرنج تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شطرنج‌بازی، تهمت و بهتان و دروغ می‌باشد.اگر در خواب ببینی در بازی شطرنج برنده شده‌ای، تعبیرش این است که کسی را در کار باطل و بیهوده‌ای شکست می‌دهی، ولی اگر ببینی بازنده شده‌ای، یـعـنـی به تو تهمت و بهتان…
متن دوم