آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شستن لباس تعبیر

شستن لباس

شستن لباس جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب خشکشو و رختشو، مردی است که به دست او خیرات و احسان انجام می‌شود و ثواب می‌کند، امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش رهایی از غم و اندوه و توبه از انجام گناه می‌باشد، مخصوصاً اگر لباس را تمیز شسته باشد…
متن دوم