آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شستن دست و صورت تعبیر

شستن دست و صورت

شستن دست و صورت ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با هر دو دست، صورت خودت را شسته‌ای، تعبیرش این است که از دوستان و دودمان و تبار خودت یاری و کمک می‌خواهی و برای به دست آوردن احترام و جاه و منزلت به دنبال کاری خواهی بود. ابن سیرین…
متن دوم