آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شربت تعبیر

شربت

شربت حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی شربت در شیشه است و آن را به کسی می‌دهی، تعبیرش این است که برای کسی زن می‌گیری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شربت انار یا شربت "به" در شیشه است و از آن می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال زن را…
متن دوم