آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شراره و جرقه

آتش – شراره و جرقه

آتش - شراره و جرقه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شراره و جرقۀ آتش این است که حرف بدی به تو می‌گویند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در شهر یا کوچه‌ای شراره‌های آتش می‌افتد، تعبیرش این است که در آنجا جنگ و فتنه به وجود می‌آید، یا…
متن دوم