آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شتر

شتر

تعبیرهای کلی امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب شتر عربی، شخص «عرب» و شتر عجمی، شخص «عجمی» می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر شتر ماده‌ای ببینی، یـعـنـی به آرزویت می‌رسی . تعبیرهای کلی
متن دوم