آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شتر داشتن یا شتربانی تعبیر

شتر داشتن یا شتربانی

شتر داشتن یا شتربانی جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی به تو شتر داده است، تعبیرش این است که به اندازه ارزش آن شتر از کسی به تو سود و منفعت می‌رسد. اگر ببینی دو عدد شتر به دست آورده‌ای، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری. حضرت…
متن دوم