آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شاه توت تعبیر

شاه توت

شاه توت تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی از درخت، شاه توت چیده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن در کسب و کار خودت از مردی خسیس مال و اموالی را بدست می‌آوری.اگر ببینی شاه توت خورده‌ای، یـعـنـی با رنج و سختی مال و اموال به دست می‌آوری و…
متن دوم