آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شاه بلوط تعبیر

شاه بلوط

شاه بلوط تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شاه بلوط داری، تعبیرش این است که از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شاه بلوط می‌خوری، یـعـنـی غمگین و افسرده می‌شوی(دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر…
متن دوم