آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شاهسپرم تعبیر

شاهسپرم

شاهسپرم ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل شاهسپرم باشد و در خواب ببینی که شاهسپرم تازه داری، تعبیرش عزت و جاه می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر شاهسپرم زرد ببینی، تعبیرش بیماری است (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شاهسپرم…
متن دوم