آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شانه تعبیر

شانه

شانه تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شانه، مرد بی‌اصل و نسبی است که در دین منافق و دورو می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی موی خود را شانه می‌کنی، تعبیرش این است که در کار خودت مسلط و توانا می‌شوی و سود و منفعت به دست می‌آوری.…
متن دوم