آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شاخ

شاخ

تعبیر کلی امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب شاخ‌های چهارپایان دشتی، خیر و منفعت می‌باشد. تعبیر کلی
متن دوم