آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سیل تعبیر

سیل

سیل تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سیل، دشمنی بزرگ یا «پادشاهی» ظالم و ستمگر می‌باشد.تعبیر خواب سیل در منطقۀ سردسیر، غم و اندوه می‌باشد، ولی در منطقۀ گرمسیر، تعبیرش منفعت و شادی است.اگر در خواب ببینی سیل وارد خانه یا کوچۀ تو شده است، تعبیرش…
متن دوم