آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سیر تعبیر

سیر

سیر بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب سیر، مال حرامی می‌باشد که در آن خیر و راحتی وجود ندارد، ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیرش مال حرام ‌‌‌‌‌و یا غم و اندوه و تباهی حال و روز می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خوردن سیر، رنج و غم…
متن دوم