آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سیری تعبیر

سیری

سیری حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب سیر بودن از نان بهتر از گرسنگی می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی سیر هستی، تعبیرش این است که بی‌نیاز می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گرسنه بودی، ولی چیزی خوردی و سیر…
متن دوم