آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سیرابی تعبیر

سیرابی

سیرابی تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سیرابی هر حیوان "حلال‌گوشتی"، مال حلال می‌باشد.اگر در خواب ببینی سیرابی پخته شده می‌خوری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد .اگر ببینی سیرابی پر از پهن و مدفوع می‌باشد، تعبیرش مال حرام است. سیرابی
متن دوم