آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سیاه دانه تعبیر

سیاه دانه

سیاه دانه تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب دیدن سیاه دانه، غم و اندوه ‌‌‌‌‌و تعبیر خوردن آن ضرر و زیان و کاهش و نقصان می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری). سیاه دانه
متن دوم