آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سگ تعبیر

سگ

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سگ، دشمن پست و فرومایه، ولی مهربان می‌باشد. تعبیر خواب سگ ماده، زنی پست و فرومایه است.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر خواب سگ شکاری، دشمن آشکار می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سگ سیاه، دشمنی…
متن دوم