آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سک (نوعی عطر) تعبیر

سک (نوعی عطر)

سک (نوعی عطر) ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سک داری یا اینکه کسی آن را به تو داده است، تعبیرش این است که شخص با ادب و فرهنگی خواهی بود و مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند.اگر ببینی از تو بوی سک به مشام می‌رسد، یـعـنـی«کنیزک» مهربانی…
متن دوم