آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سکسکه تعبیر

سکسکه

سکسکه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سکسکه می‌کنی، تعبیرش این است که حرف زشت و ناسزائی خواهی گفت .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی هنگام نان خوردن سکسکه کرده‌ای، یـعـنـی بیمار می‌شوی. سکسکه
متن دوم