آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سُم تعبیر

سُم

سُم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سم، فرزند می‌باشد.اگر در خواب ببینی سم به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی می‌شوی. اگر ببینی آن سم را از دست داده‌ای، یـعـنـی فرزندت غائب شده یا اینکه از دنیا…
متن دوم