آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوسمار

سوسمار

سوسمار ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سوسمار، انسان دلیری از نژاد «عرب»می‌باشد.اگر در خواب ببینی سوسمار تو را گاز گرفته است، تعبیرش این است که کسی که گفته شد به تو آسیب و ضرر و زیان می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری). اگر ببینی سوسمار را…
متن دوم