آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوزن تعبیر

سوزن

سوزن امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هر سوزن آهنی، سود و منفعت و قوت و حکومت و توانائی و پیروز شدن بر دشمن می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی به تو سوزنی بخشیده است، تعبیرش این است که آن شخص خیرخواه و دلسوز تو…
متن دوم