آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوره اعراف

آثار و برکات سوره اعراف

آثار و برکات سوره اعراف تعداد آیات: 206 مکی یا مدنی: مکی نام های دیگر سوره: المص 1) در امان ماندن از شر دشمن و حیوان درنده هر کس این سوره را با گلاب و زعفران بنویسد و به همراه داشته باشد، تا وقتی که این نوشته با…
متن دوم