آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوختن بدن و حرارت آتش تعبیر

سوختن بدن و حرارت آتش

سوختن بدن و حرارت آتش حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی آتش گرم و سوزان است، تعبیرش این است که دچار تب می‌شوی.اگر ببینی بدنت بر اثر آتش سوخته است، یـعـنـی به اندازه سوختگی دچار رنج و ضرر و زیان می‌شوی. امام صادق (ع) می‌فرمایند:…

سوختن بدن و حرارت آتش

سوختن بدن و حرارت آتش حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی آتش گرم و سوزان است، تعبیرش این است که دچار تب می‌شوی.اگر ببینی بدنت بر اثر آتش سوخته است، یـعـنـی به اندازه سوختگی دچار رنج و ضرر و زیان می‌شوی. امام صادق (ع) می‌فرمایند:…
متن دوم