آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوار قاطر

قاطر – سوار قاطر

سوار قاطر ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار قاطر سیاه ماده‌ای شده‌ای که قدش بلند می‌باشد، تعبیرش این است که با زنی محترم ازدواج خواهی کرد، یا اگر سفید باشد زنی که گفته شد زیبا خواهد بود، یا چنانچه سبز باشد، یـعـنـی زنی دیندار…
متن دوم