آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوار شتر

شتر – سوار شتر

سوار شتر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی محملی که بر پشت اسب یا شتر است نشسته‌ای و حرکت می‌کنی، تعبیرش این است که بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی که آن محمل افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد. اگر ببینی…
متن دوم