آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوار خر تعبیر

خر – سوار خر

سوار خر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر سوار شدن روی خر با توجه به رنگ آن به این صورت می‌باشد:خر سیاه: یـعـنـی بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری. خر سفید: یـعـنـی به عزت و جاه دنیا می‌رسی. خر سبز: یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و به خیر دنیا و…
متن دوم