آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سواری کردن تعبیر

سواری کردن

سواری کردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سواری می‌کنی، تعبیرش این است که از«پادشاه» مال و نعمت به دست می‌آوری .اگر ببینی با سوارانی که فرمانبردار و مطیع تو هستند در حال سواری هستی، یـعـنـی رئیس و فرمانده عده‌ای می‌شوی. سواری کردن
متن دوم