آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سنگ

سنگ

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سنگ، سختی کارها می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش دو حالت دارد: 1- مال و اموال 2- بزرگی و ریاست و سروری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب هر سنگی که نرم باشد این است که سود و منفعتی بیشتری…
متن دوم