آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سندان تعبیر

سندان

سندان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سندان، بزرگ و رئیس و سرور می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش شخصی بزرگ و رئیس و سرور می‌باشد که درستکار است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سندان به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است و متعلق به…
متن دوم