آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سنجد

سنجد

سنجد ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سنجد، مال و اموال درست و حلالی است که با رنج و سختی به دست می‌آوری.اگر در خواب ببینی سنجد خریده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که مال حلال به دست می‌آوری.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت…
متن دوم