آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سنجاب تعبیر

سنجاب

سنجاب ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سنجاب، مردی غریب و ثروتمند می‌باشد.تعبیر خواب گوشت سنجاب، مال و اموال مردی غریب است.تعبیر پوست و مو و استخوان سنجاب، مال و اموال می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباسی از پوست سنجاب…
متن دوم