آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سنبل تعبیر

سنبل

سنبل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سنبل سبز و تر و تازه داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری و مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند، ولی اگر ببینی سنبل کم ارزش و خشکیده داری، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی…
متن دوم