آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سم و نعل اسب تعبیر

سم و نعل اسب

سم و نعل اسب ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سُم اسب یا خر، مال و اموال می‌باشد. اگر در خواب ببینی سم خر یا اسب به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی…
متن دوم