آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سلاح

سلاح

تعبیر کلی تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سلاح، قوت و بزرگی و توانایی و اقتدار می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش«پادشاهی» بزرگ و عدالت‌گستر است. تعبیر کلی
متن دوم